#   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  
I forgot
I forgot to tell you,
I love you.

 2004 David Greg Harth
04.08.10.17:00:46@205HUDSONNYC